سری BA از یک موتور ترمزدار آسنکرون سه فاز کاملا محصور که توسط فن خنک می شود تشکیل شده است.

سری BA از اندازه قاب ۷۱ تا ۳۱۵ را شامل می شود. منبع تغذیه ترمز در حالت استاندارد سه فاز AC است.

در صورت سفارش ترمز DC ، به وسیله یک اصلاح کننده داخل جعبه ترمینال آماده می گردد.

همه موتورهای سری BA با یک خلاص کننده دستی ترمز می شوند. فن خنک کننده سری BA بین موتور و ترمز نصب شده است.

عنصر ترمز در حال حرکت و سیم پیچ ترمز یک هسته مغناطیسی چند لایه دارند تا تلفات یافته و امکان ترمز بسیار سریع فراهم شود.

ویژگی های اصلی سری BA:

 • عملکرد ترمز بسیار سریع
 • both in unlocked and high torque braking
 • زمان ترمز ثابت و نیز تعداد بسیار بالایی از چرخه شروع / توقف تحت کاربرد شدید
Main Features

 • All motors designed for inverter duty
 • Single Speed / Two Speed
 • Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)
 • Dimensional Standards per IEC (Metric)
 • Continuous duty
 • Engineered design
 • Oversized brake disc for high brake torque or long lasting (reduced maintenance)
 • Manual Brake Release
 • Fine brake torque adjustment
 • AC (3-ph.) brake – High Brake Torque/Very fast reaction Time
 • DC brake (single ph. with built-in rectifier)
 • Brake Terminals Connected with Motor Terminals or on a Separated Terminal Block
 • Electrical Standards per NEMA-MG1
 • Compact or Oversized Conduit Box
 • Pressed-steel brake cover
 • Molded plastic fan
 • Extremely low rotor inertias
 • Heavy-cycling application
 • Hex Hole on NDE for manual shaft rotation with Allen Key
 • cCSAus approved
 • CE Mark for shipment into Europe.
 • CCC approval for shipment into China
 • Go to Product Catalogues

Insulation System

 • Phase insulators
 • Vertical dipping
 • Slot Liners

Mounting Configuration

 • Feet Integrated in the frame
 • Foot Mount(B3)/Face Mount (B14)/Flange Mount (B5)
 • Reduced or Increased flange/shaft size available
 • Suitable for mounting in any position

Brake motors – BA and BM series

۲ poles – ۵۰Hz

Power  (kW) H Eff. 100% Cos φ Eff. 75% Eff. 50%
۰,۷۵ ۷۱ ۷۳,۲ ۰,۸۰ ۷۱,۶ ۶۶,۳
۰,۷۵ ۸۰ ۷۴,۰ ۰,۸۶ ۷۵,۱ ۷۲,۲
۱,۱ ۸۰ ۷۶,۵ ۰,۸۶ ۷۱,۶ ۶۶,۳
۱,۵ ۹۰S ۷۷,۲ ۰,۸۶ ۷۹,۳ ۷۹,۴
۲,۲ ۹۰L ۷۹,۷ ۰,۸۶ ۸۰,۴ ۷۹,۵
۳,۰ ۱۰۰L ۸۱,۵ ۰,۸۱ ۸۱,۶ ۷۹,۵
۴,۰ ۱۱۲M ۸۳,۱ ۰,۸۴ ۸۳,۵ ۸۲,۵
۵,۵ ۱۱۲M ۸۴,۷ ۰,۸۵ ۸۵,۰ ۸۴,۰
۵,۵ ۱۳۲S ۸۴,۷ ۰,۸۶ ۸۴,۷ ۸۳,۲
۷,۵ ۱۳۲S ۸۶,۹ ۰,۸۵ ۸۷,۷ ۸۷,۰
۹,۲ ۱۳۲M ۸۶,۹ ۰,۸۵ ۸۶,۷ ۸۴,۸
۱۱ ۱۶۰M ۸۸,۰ ۰,۹۴ ۸۸,۵ ۸۶,۹
۱۵ ۱۶۰M ۸۹,۲ ۰,۹۳ ۸۹,۸ ۸۹,۰
۱۸,۵ ۱۶۰L ۸۹,۴ ۰,۹۳ ۸۹,۸ ۸۹,۵
۲۲ ۱۸۰L ۸۹,۹ ۰,۹۵ ۹۰,۰ ۸۸,۷
۳۰ ۲۰۰L ۹۰,۷ ۰,۹۴ ۹۰,۴ ۸۹,۴

Brake motors – BA and BM series

۴ poles – ۵۰Hz

Power H Eff. 100% Cos φ Eff. 75% Eff. 50%
۰,۷۵ ۸۰ ۷۳,۵ ۰,۶۷ ۷۳,۸ ۶۹,۹
۰,۹ ۸۰ ۷۳,۶ ۰,۶۷ ۷۳,۵ ۶۹,۸
۱,۱ ۹۰S ۷۷,۴ ۰,۷۷ ۷۸,۳ ۷۶,۰
۱,۵ ۹۰L ۷۸,۳ ۰,۷۵ ۷۹,۲ ۷۷,۵
۱,۸۵ ۹۰L ۷۸,۷ ۰,۷۷ ۷۹,۶ ۷۷,۸
۲,۲ ۱۰۰L ۸۰,۸ ۰,۷۸ ۸۱,۲ ۷۹,۱
۳,۰ ۱۰۰L ۸۱,۵ ۰,۸۰ ۸۱,۹ ۸۰,۷
۴,۰ ۱۱۲M ۸۳,۷ ۰,۸۴ ۸۵,۳ ۸۵,۰
۵,۵ ۱۱۲M ۸۴,۷ ۰,۸۳ ۸۵,۳ ۸۴,۵
۵,۵ ۱۳۲S ۸۵,۲ ۰,۸۲ ۸۶,۸ ۸۶,۶
۷,۵ ۱۳۲M ۸۶,۰ ۰,۸۴ ۸۶,۶ ۸۶,۱
۹,۲ ۱۳۲M ۸۷,۳ ۰,۸۵ ۸۸,۴ ۸۸,۳
۹,۲ ۱۶۰M ۸۷,۲ ۰,۸۴ ۸۷,۴ ۸۶,۰
۱۱ ۱۶۰M ۸۸,۰ ۰,۸۵ ۸۸,۶ ۸۷,۹
۱۵ ۱۶۰L ۸۸,۷ ۰,۸۷ ۸۹,۲ ۸۸,۶
۱۸,۵ ۱۸۰L ۹۰,۶ ۰,۸۹ ۹۱,۴ ۹۱,۱
۲۲ ۱۸۰L ۹۰,۰ ۰,۸۵ ۹۰,۶ ۸۹,۸
۳۰ ۲۰۰L ۹۰,۷ ۰,۸۷ ۹۱,۳ ۹۱,۲
۳۷ ۲۲۵S ۹۲,۶ ۰,۸۵ ۹۲,۸ ۹۱,۸
۴۵ ۲۲۵M ۹۲,۷ ۰,۸۵ ۹۲,۹ ۹۲,۰
۵۵ ۲۵۰M ۹۲,۹ ۰,۸۵ ۹۳,۱ ۹۲,۷
۷۵ ۲۸۰S ۹۳,۱ ۰,۸۶ ۹۳,۳ ۹۲,۹
۹۰ ۲۸۰M ۹۳,۵ ۰,۸۸ ۹۴,۰ ۹۳,۵

Brake motors – BA and BM series

۶ poles – ۵۰Hz

Power (kW) H Eff. 100% Cos φ Eff. 75% Eff. 50%
۰,۷۵ ۹۰S ۷۰,۱ ۰,۶۸ ۷۰,۷ ۶۸,۰
۱,۱ ۹۰L ۷۲,۹ ۰,۶۸ ۷۳,۷ ۷۱,۳
۱,۵ ۱۰۰L ۷۸,۶ ۰,۷۱ ۷۹,۷ ۷۷,۸
۲,۲ ۱۱۲M ۷۸,۲ ۰,۷۹ ۷۹,۳ ۷۷,۷
۳,۰ ۱۳۲S ۸۳,۰ ۰,۷۲ ۸۳,۵ ۸۱,۵
۴,۰ ۱۳۲M ۸۳,۹ ۰,۷۲ ۸۴,۵ ۸۳,۳
۵,۵ ۱۳۲M ۸۴,۳ ۰,۷۵ ۸۴,۷ ۸۳,۱
۷,۵ ۱۶۰M ۸۵,۳ ۰,۷۹ ۸۵,۱ ۸۳,۲
۹,۲ ۱۶۰L ۸۷,۰ ۰,۸۱ ۸۷,۲ ۸۶,۱
۱۱ ۱۶۰L ۸۸,۰ ۰,۸۰ ۸۸,۴ ۸۷,۱
۱۵ ۱۸۰L ۸۹,۰ ۰,۸۴ ۸۹,۴ ۸۸,۶
۱۸,۵ ۲۰۰L ۸۸,۶ ۰,۸۲ ۸۸,۳ ۸۷,۲
۲۲ ۲۰۰L ۸۹,۲ ۰,۸۵ ۸۸,۹ ۸۸,۱
۳۰ ۲۲۵M ۹۱,۱ ۰,۷۸ ۹۱,۷ ۹۱,۲
۳۷ ۲۵۰M ۹۲,۴ ۰,۷۸ ۹۲,۶ ۹۱,۶
۴۵ ۲۸۰S ۹۲,۹ ۰,۸۰ ۹۳,۰ ۹۲,۰
۵۵ ۲۸۰M ۹۳,۵ ۰,۸۰ ۹۳,۸ ۹۳,۰
Tab content