کاهش دهنده سرعت P

لورم ایپسوم

Power Max: max 240 kW

Torque: 407 – 42700 Nm

Ratio: 5 – 20