گیربکس آویز DM

لورم ایپسوم

Power Max: max 90 kW

Torque: 398 – 10870 Nm

Ratio: 5.74 – 183.27

نمودار گشتاور محصول