گیربکس خورشیدى PLB

لورم ایپسوم

Power Max: max 160 kW

Torque: 460 – 850000 Nm

Ratio: 3.56 – 9793

نمودار گشتاور محصول