گیربکس خورشیدی M300

لورم ایپسوم

Power Max: 1050 kW

Torque: 1250 – 1286000 Nm

Ratio: 3.4 – 2916

نمودار گشتاور محصول