گیربکس صنعتی PH

لورم ایپسوم

Power Max: max 495.5 kW

Torque: 5500 – 75000 Nm

Ratio: 32.8 – 1383