گیربکس کرانویل پینیون K

لورم ایپسوم

Power Max: max 90 kW

Torque: 656 – 13842 Nm

Ratio: 5.74 – 183.27

نمودار گشتاور محصول