هلیکال شفت مستقیم چدنی H

گیربکس کرانویل پینیون با پوسته چدنی – B

گیربکس کرانویل پینیون با بدنه آلومینیوم – B

گیربکس شفت مستقیم آلومینیومی HA