درایو میکسر فیدر عمودی PYK

درایو میکسر فیدر افقی PYK

کاهش دهنده سرعت Pt-A

کاهش دهنده سرعت P

گیربکس خورشیدى PLB

گیربکس خورشیدى PL

گیربکس کرانویل پینیون K

گیربکس شفت مستقیم AF